Algemene voorwaarden

Artikel 1- Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Dominiek’s Barbershop en een client waarop Dominiek’s Barbershop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam: Dominiek’s Barbershop
Vestigingsadres: Langeweg 32 Stellendam

E-mailadres: info@dominieksbarbershop.nl
Kvk-nummer: 70411603
Btw-identificatienummer: NL227191316B01

Artikel 4- Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande telefonisch aan de afspraak aan Dominiek’s Barbershop melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Dominiek’s Barbershop 100 procent voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de zaak komt mag de barbier de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de zaak aankomt, mag de barbier de gehele afspraak annuleren en toch 100 procent van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. barbershop Dominiek’s Barbershop moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. bij 3 no-shows heeft Dominiek’s barbershop het recht de cliënt de toegang tot de zaak te weigeren.
 7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 5 – Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de barbier vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de barbier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De barbier neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De barbershop behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De barbershop zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. De barbier is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de barbier verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 6- Betaling

 1. Dominiek’s Barbershop vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de zaal en/of website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.
 5. Dominiek’s Barbershop staat in haar recht om 100% van het totaalbedrag in rekening te brengen bij het te laat annuleren van de afspraak door de cliënt. De cliënt dient 24 uur van tevoren de behandeling te annuleren.

Artikel 7- Aansprakelijkheid

 1. Dominiek’s Barbershop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat barbier van Dominiek’s Barbershop is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Dominiek’s Barbershop is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de zaak.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9- Beschadiging en/of diefstal

 1. Dominiek’s Barbershop heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Dominiek’s Barbershop meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10- Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de zaak te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de barbier van Dominiek’s Barbershop het recht de cliënt de toegang tot de zaak te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11- Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Dominiek’s Barbershop en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Dominiek’s Barbershop.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 12- Geheimhouding

 1. De barbershop is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de barbershop verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.